24/7 BEREIKBAAR: 0044 20 3129 0935

We helpen u graag verder

Automatic Exchange of Information (AEI)

Wat is AUI?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de automatische uitwisseling van informatie (AUI) in Europa geïmplementeerd, met een eerste indiening van informatie voor april 2017, en de eerste uitwisseling van gegevens tussen belastingautoriteiten van alle deelnemende EER-landen in september 2017. Alle EER-landen zullen de AUI vanaf 2017 toepassing, terwijl een aantal landen, waaronder Zwitserland en Oostenrijk, pas in 2018 begint hun eerste uitwisseling van informatie. Raadpleeg voor meer informatie over de ruim 100 deelnemende landen, en hun eerste uitwisselingen van fiscale informatie https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489 In de nasleep van de financiële crisis begon de G20 zich sterker in te zetten voor een wereldwijde norm, wat in september 2013 resulteerde in een formeel verzoek aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om een gemeenschappelijke verslagleggingsnorm te ontwikkelen in de wereldwijde bestrijding van belastingontduiking. Landen die deelnemen aan deze norm verbinden zich op basis van bilaterale of multilaterale overeenkomsten tot de bilaterale uitwisseling van informatie met betrekking tot de financiële rekeningen, waaronder bankrekeningen, e-geldrekeningen, en lopende rekeningen, van individuen en entiteiten die activa bezitten in een land buiten hun fiscale woonland. De EU nam de Richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 aan als wijziging van Richtlijn 2011/16/EU met betrekking tot de verplichte automatische uitwisseling van informatie op belastinggebied. De Richtlijn breidde de samenwerking tussen de belastingdiensten van EU-landen uit tot de automatische uitwisseling van financiële informatie, en nam daarbij ook effectief de Norm voor de Automatische uitwisseling van (financiële) informatie op belastinggebied (Algemene Rapportagenorm) op. Deze verordeningen vereisen dat alle financiële instellingen binnen de EER, waaronder Satabank p.l.c., due diligence-procedures uitvoeren en gegevens van klanten en rekeningen automatisch rapporteren aan de belastingautoriteiten.

Welke informatie wordt er uitgewisseld?

Voor “rapporteerbare rekeningen” bij Satabank p.l.c. – de rekeningen van individuen of entiteiten die fiscaal ingezetenen zijn van een Deelnemende Jurisdictie anders dan Malta, wordt de volgende informatie automatisch gerapporteerd: identiteitsinformatie (bijv. naam, belastingnummer, geboortedatum, fiscaal ingezetenschap), alsmede informatie over financiële rekeningen (bijv. rekeningnummer, saldo aan het einde van het voorgaande jaar, bruto winst). Met de term “rapporteerbare rekening” wordt een rekening bedoeld die wordt aangehouden door één of meerdere rapporteerbare personen (d.w.z. individuen of entiteiten), of door een passieve, niet-financiële entiteit met één of meer controlerende personen die zelf rapporteerbare personen zijn, op voorwaarde dat zij als zodanig zijn geïdentificeerd d.m.v. de due diligence-procedures. Alle financiële instellingen in de EU en EER zijn verplicht de bovenstaande informatie jaarlijks te delen met hun lokale belastingdiensten, voor al hun klanten die beschouwd worden als rapporteerbare personen. De lokale belastingautoriteiten delen deze informatie vervolgens met de belastingautoriteiten voor de jurisdictie waarvan de klant fiscaal ingezetene is. Om de status van een rapporteerbare rekening te bepalen, kunnen we u vragen om documenten op te sturen of om een verklaring in te vullen. U kunt er zeker van zijn dat klantvertrouwelijkheid bovenaan blijft staan, en dat alle gegevens worden uitgewisseld d.m.v. veilige processen en procedures, en alleen worden gebruikt voor belastingdoeleinden.

Hoe helpt Satabank p.l.c. haar klanten?

Bij Satabank p.l.c. zullen we er alles aan doen om de AUI op een zo klantvriendelijke en transparant mogelijke manier te implementeren. We informeren u hierbij dat de eerste rapportage gepland staat voor april 2017, en betrekking heeft op alle rekeningsaldo's op 31 december 2016.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact op!

Schrijf aan onze ondersteunend functionarissen via hello@leupay.eu of bel 0044 20 3129 0935