24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935
Свалете в PDF. Формат

Договор за Ползване на LeuPay Услугата.

Последно изменение: 5ти Февруари 2018

1. Правоотношение и Услуга

1.1 Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и LEUPAY LTD, регистрирано в Търговския регистър на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, под дружествен номер 10785565, със седалище и адрес на управление 20 Kentish Town Road, Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, P.O. NW1 9NX, от друга страна.

Този Договор за Ползване урежда ползването от Ваша страна на FinTech платформа LeuPay, която представлява софтуер - обект на интелектуалната ни собственост. Платформата е необходима за предоставянето на платежни услуги и услуги за електронни пари от страна на Финансови институции, които ние сме лицензирали да ползват нашата Платформа.

“LeuPay Услугата” е FinTech мултибанкова онлайн Платформа, предоставяна от нас, която се ползва за платежни услуги и услуги за електронни пари, предоставени от Финансови институции. Финансовите институции са лицензирани от нас, за да предоставят услугите си на нашата Платформа.

Частта от Вашата Сметка, която се състои от услуги за електронни пари, картовите и платежни функционалности, ще бъде наричана за краткост “Сметка за електронни пари” („E-money Account”). Сметката за електронни пари е операционна част от Вашия акаунт, посредством който Вие осъществявате достъп до Вашите средства и който може да бъде използван за извършване на платежни нареждания. Сметката за електронни пари се предоставя от Финансова институция, описана в Договор за LeuPay Сметка, който е отделен правен договор, сключен посредством нашата Платформа. За да използвате LeuPay Услугата, Вие трябва да имате най-малко една валидна Сметка за електронни пари, открита при Финансова институция, която е лицензира да използва нашата Платформа.

Електронните пари се издават от Финансовата институция, която открива и поддържа Сметката за електронни пари за Вас. Балансът електронни пари във Вашата сметка за електронни пари представлява Ваше вземате срещу Финансовата институция, която е издала Вашите електронни пари.

1.2 Кратко описание на някои от по-важните дефиниции:

“LeuPay Платформа”, или “Платформа” е FinTech мултибанкова онлайн платформа, предоставяна от нас, която се ползва за платежни услуги и услуги за електронни пари, предоставени от Финансови институции, лицензирани от нас, за да предоставят услугите си на нашата платформа.

"LeuPay Сметка" е сметка за електронни пари, предоставена от Финансова институция. LeuPay Сметката може да бъде Персонална за Вашите лични нужди или Бизнес Сметка за Вашите професионални или бизнес нужди. В случай, че използвате LeuPay Сметката за Вашите професионални и бизнес нужди, Вие не се считате за Потребител. Ползването на LeuPay от Ваша страна е уредено от условията на отделен Договор за LeuPay Сметка. За целите на настоящия Договор, всякаква потребителска защита ще се прилага и спрямо Клиенти, които са микро-предприятия и се третират като Потребители съгласно законодателството за платежни услуги в страната на тяхното местоустановяване.

"LeuPay Баланс" означава електронните пари (парична стойност) издадена от Финансовата институция при получаване на средства, както е описано детайлно в Договора за LeuPay Сметка.

"LeuPay Карта" или "Карта" е платежен инструмент, предоставен от Издателя, носещ лого на Картова организация, използван за плащания на физически POS терминал или в Интернет, или за теглене на пари от ATM. LeuPay Картата може е физическа карта (пластика), базирана на чип и ПИН и ембосирана с имената на картодържателя, издавана с логото на Картова организация. Ползването на LeuPay Картата се урежда от отделен Договор за LeuPay Карта, сключен с Издателя на Картата;

1.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на следните стъпки представлява задължително условие за регистрация за услугата:

(i) Изтегляне на Мобилното приложение, официално публикувано от нас, както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение и с настоящия Договор за Ползване на LeuPay Услугата

(ii) Съгласяване с Договора за LeuPay Сметка и други правни документи, ако е приложимо.

(iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете и съгласите с Политиката за поверителност на LeuPay, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;

(iv) Регистрация за LeuPay Услугата чрез LeuPay Mobile App и въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, основна валута на сметката за електронни пари и други, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;

(v) Верификация на мобилния телефонен номер за Услугата, съгласно нашите указания;

(vi) Избор и въвеждане на таен код (PIN) за Мобилното приложение, който се изисква за ползване на Услугата;

(vii) Успешно преминаване на процедурата за идентификация и верификация на клиента, както се изисква от нас и както е обяснено в Договора за LeuPay Сметка и Политиката за поверителност;

1.4 Настоящият Договор ще има сила от дата на съгласието с него (“Дата на влизане в сила”). Натискайки бутона „Приемам“ или „Съгласявам се“ където тази опция Ви е предоставена от нас на Уебсайта на Услугата или на Мобилното приложение и която Вие възприемате като Ваш електронен подпис, Вие давате своето съгласие и приемате условията, описани в настоящия Договор и следователно Договорът във формата на електронен документ ще се смята за валидно подписан от Вас.

1.5 Линк към Договора ще Ви бъде предоставен на Уебсайта на Услугата или през Мобилното приложение по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в Мобилното приложение, както и на Уебсайта за Услугата www.leupay.eu. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.6 Договорът, както и всяка комуникация между нас ще бъдат на Английски език. Където ние сме Ви предоставили превод на англоезичната версия на Договора или комуникацията на други езици, тези преводи са единствено за Ваше удобство и Вие изрично се съгласявате, че англоезичната версия и комуникация ще уреждат правоотношението Ви с нас. В случай на каквото и да е противоречие между англоезичната версия и преводите, англоезичната версия ще има предимство.

1.7 Вие декларирате, че се регистрирате за Услугата за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.

2. Допустимост (годност) за LeuPay Услугата. Възрастови ограничения. Идентификация и верификация:

2.1 За да бъдете допуснат да използвате всички функции на LeuPay Услугата, платежните услуги и услугите с електронни пари, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст; и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени на Уебсайта на Услугата или Мобилното приложение; и (iii) Вие или който и да е друг потребител на допълнителна карта не следва да присъствате в какъвто и да е черен списък или лист със санкции във връзка с пране на пари/финансиране на тероризъм, официално публикуван и оповестен от регулаторен орган, или да присъствате в черни (или сходни) списъци на картовите измамници. Вие се съгласяват, че ползването на LeuPay Услугата е под условие от откриване на най-малко една валидна LeuPay Сметка.

2.2 Идентификация и верификация на Клиента: Финансовата институция, предоставяща електронните пари и платежните услуги има законоустановеното задължение да идентифицира и верифицира Вашата самоличност в съответствие с приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, вътрешни ѝ процедури във връзка с прилагането на тези мерки, както и процедурите и приложимите правила на Картовите организации. Процедурата за идентификация и верификация е подробно описана във Вашия Договор за LeuPay Сметка.

2.3 При регистрация за Услугата и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация като персонализирате своя Вашия онлайн профил, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на Услугата. Вие потвърждавате и давате съгласието си да осъществяваме достъп до книгата за контакти (contact list/address book) в смарт устройството Ви за целите на откриване, актуализация и използване на мобилните телефонни номера на други потребители на Услугата. В случай на каквато и да е промяна в информацията, предоставена от Вас, Вие се съгласявате да обновите незабавно съответната информация във Вашия онлайн профил.

2.4 Прихващане. Вие се съгласявате, че LeuPay Услугата може да прихваща от всякакви суми, държани във Ваши Сметки за електронни пари или държани в баланси от различни валути, всички такси, разноски или други суми, които Вие дължите към някоя от Финансовите институции или Издателя. Нашето право да извършваме прихващане означава, че може да приспадаме такива такси, разноски или други суми, дължими от Вас съгласно този Договор или друг договор, който Вие сте сключил с различна Финансова институция за LeuPay Сметка, от Баланси, държани или управлявани от Вас. Ако такова прихващане включва превалутиране на валута, ние ще превалутираме сумата, която Вие дължите по обменния курс към деня на операцията.

3. LeuPay Функционалности

3.1. Вие потвърждавате и се съгласявате, че продажбата на Стоки и Услуги, извършена чрез LeuPay Услугата, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и Търговец, по които ние не сме странa. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на Търговците.

3.2 Вие се съгласявате, че може да ползвате електронните пари и платежни услуги, предоставени Ви от Финансовата институция чрез нашата Платформа. За тази цел нашата Платформа ще Ви визуализира информацията за сметката като баланс, номер на сметка, трансакции, карти, статус на картите, тарифа и такси, нотификации или друга информация, но ние не отговаряме за предоставянето на самите услуги за електронни пари и платежни услуги. Отговорността към Вас по отношение на платежните услуги и услугите за електронни пари, както и на регулаторните изисквания, принадлежи на Финансовата институция, предоставяща Ви услугите.

3.3 В случай, че Вие сте правоспособен и допустим за услугата и имате повече от една Сметка за електронни пари, при различни Финансови институции, които са лицензирани от нас да използват Платформата ни, ние може да визуализираме за Ваше удобство общата сума на всички Ваши налични баланси, поддържани при различните Финансови институции в избраната от Вас основна валута. Цялата сума, която Ви се представя визуализирана, е само за улеснение и не представлява сума от електронни пари, издадени от нас или Ваше вземане към нас.

4. Защитни характеристики на платежните инструменти. Мерки и изисквания за сигурност:

4.1 Ние сме Ви предоставили персонализирани характеристики за сигурност, които отговарят на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, за използване на Услугата, включително но не само таен код за достъп до Вашия Онлайн профил или LeuPay Mobile App, таен код за потвърждение на платежните нареждания, които са необходими средства за опазване на защитата на Вашата LeuPay Сметка. Ние ще осигурим на Вас или на потребителите, оправомощени от Вас, предпазване от неоправомощен достъп до защитните характеристики от страна на трети лица, както и съответствие с всички Регулаторни технически стандарти, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

4.2 Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други персонализираните характеристики за сигурност на LeuPay Услугата единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на персонализираните характеристики за сигурност на трети лица. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, било умишлено или при груба небрежност.

4.3 Ако имате съмнения, че Вашата Сметка или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за контакт, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп и/ли персонализираните характеристики за сигурност, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от Услугата, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки Вашия онлайн профил или LeuPay Mobile App или да ни позволите да го деактивираме, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до Услугата, за които сте разбрали.

4.4 Ние можем да преустановим използването на LeuPay Услугата частично или напълно, включително да блокираме Вашата Сметка, в случаите, когато подозираме, че сигурността може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на LeuPay Услугата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще започнем отново да Ви предоставяме Услугата, или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

5. Защита на Вашите личните данни. Банкова тайна:

5.1 Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение по търговските взаимоотношения и доколкото съответства на съществуващото законодателство и Регулации. Ние запазваме единствено информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено в рамките на обхвата на предоставяната Ви услуга. С оглед на това Вие ни упълномощавате да събираме, обработваме и запазваме данни относно Вас, предоставени от банки или други лица с професионална/бизнес дейност. За информация относно защитата на конфиденциални данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна на уебсайта за Услугата. Вие имате право, след като направите съответното искане по имейл, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

5.2 Финансова тайна: Финансовите институции, предоставящи електронни пари и платежни услуги, както и ние сме обвързани съгласно приложимото законодателството, да спазваме конфиденциалност относно всякаква информация, която Вие сте ни предоставили относно себе си („Конфиденциална информация”). Въпреки това, ние имаме правото съгласно приложимото законодателството да разкриваме Конфиденциална информация, в случаите когато предоставянето на такава информация е:

(a) изисквана, във връзка с правилата, на което и да е законодателство относно автоматичния обмен на информация, като например Данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA) или Общия стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (CRS) или други подобни регулации, задължаващи финансовите институции да обменят автоматично информация с компетентните данъчни органи във връзка с данни на клиентите, като например: имена на клиента, адрес, данъчен номер, ЕГН или сходен номер, идентификатор на Сметката и баланс по Сметката/ите към края на календарната година, както и друга информация за данъчни цели, определена в гореописаните закони, или при изрично изискване или нареждане от страна на който и да е компетентен орган;

(б) изискване по силата на съдебна заповед, издадена от съдебен или друг сходен орган, от прокуратура, от полиция, данъчен орган, съдебен изпълнител или друг държавен орган или агенция, провеждаща разследване във връзка с установяването на извършено престъпно деяние или административно нарушение (включително относно пране на пари или финансиране на тероризма) или неспазване, на който и да е приложим закон;

(в) изискване във връзка с всякакви процедури, водени от нас срещу Вас за възстановяване на суми, дължими от Вас към нас и на основание на настоящия Договор или във връзка със защита от наша страна срещу всякаква претенция от Ваша страна относно предоставянето на услуги спрямо Вас и събраната за целта Конфиденциалната информация от наша страна;

(г) по всякакъв друг начин позволено от Вас, включително когато Вие сте изискали от нас да предостави референция или удостоверение за актуално състояние на трето лице или във връзка с приложимо законодателство.

(д) към Издателя на карти или към институцията, приемаща плащания с карти, за целите на издаване и обработване на плащания с платежни карти, одобрение (authorisation) на картови трансакции и обработването им (processing), разглеждане на Претенции (чарджбек или измама), свързани с карти, носещи логото на Картова организация, включително но не само пълната информация, събрана във връзка с процедурите по верификация и идентификация и досието Ви.

5.3 В съответствие с изискванията на приложимото законодателството, с приемането на настоящия Договор, Вие давате своето съгласие да предоставяте информация относно Вас, събирана по време на взаимоотношенията, при следните долуописани условия:

(a) към всеки от нашите професионални консултанти (включително, но не само финансови, правни или други консултанти, които могат да бъдат ангажирани периодично) или към всеки действителен или потенциален правоприемник или приобретател на наши права спрямо Вас, или към всяко лице, което може по други причини да влезе в договорни правоотношения с нас поради търговските си взаимоотношения с Вас;

(б) когато информацията се изисква да бъде предоставена или е изискана с оглед изпълнението на задължения ни за верификация и идентификация на нашите клиенти;

(в) когато информацията е необходима в контекста на обичайните взаимоотношения с институции или други лица, които са обвързани от същите правила за спазването на конфиденциалност.

5.4 Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами:

(a) Вие разбирате и приемате, че ние Ви предлагаме Услугата, при условие че удовлетворявате всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че изпълнявате нашите изискванията, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Вие сте длъжни да ни окажете пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предоставите такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.

(б) Вие давате съгласието си да споделяме на и да получаваме от трети лица, установени както в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) , така и извън него, доколкото е разрешено от закона, информация за Вас, в това число лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на личните данни, с цел за извършване на приложимите надлежни проучвания и идентификация, като Вие се съгласявате, че третите лица могат да запазят споделената по този начин информация.

(в) Неудовлетворяването на условията по настоящата клауза, включително това, че Вие следва да предоставите поисканата от нас информация, за целите на Вашата идентификация и верификация или за съобразяване с изискванията за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, може да доведе до отказ или незабавно спиране на използването на Услугата и/или също до прекратяване на този Договор без предизвестие.

6. Използване на LeuPay Услугата

6.1 Използването на услугите за електронни пари и платежни услуги, като зареждане на сметка, получаване на пари, плащане с Карти, кредитен превод, директен дебит, обмяна на валута или други, се урежда в настоящия договор и в съответните Договор за LeuPay сметка и Договор за LeuPay Карта и други правни документи (когато са приложими).

7. LeuPay Политика на допустимост. Забранени дейности:

7.1 Вие може да използвате Услугата само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на Услугата по начина, определени във Вашия онлайн акаунта за Услугата, според изискванията на Картовата организация по отношение на Картата и в съответствие с настоящия Договор. Вие можете да ползвате Услугата само доколкото това е позволено от:

(i) Договора;

(ii) Характеристиките, настройките и лимитите за Услугата, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом Услугата позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за Услугата; и

(iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

7.2 Стриктно е забранено използването на услугата по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате Услугата за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:

(a) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на ограниченията, поставени от нас по някакъв друг начин); или

(б) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или

(в) Злоупотреба от Ваша страна с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или издателя на платежни карти, които Ви обслужват; или

(г) Ползване на услугата по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), отмяна или чарджбек на трансакции, разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти; или

(д) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат определени като авансови плащания или улесняващи извършването на авансови плащания от Търговец или за улесняване на закупуването на ценни книжа (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или

(е) прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят Услугата; или

(ж) Изпращане на непоискани съобщение (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Услугата с цел фишинг (‘fishing’) или фарминг (‘farming’) или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или

(з) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или

(и) Използване на Услугата от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на Услугата от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;

(й) Използване на Услугата от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегални трансакции като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез Услугата на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице, включително имена на титуляр на Сметката; или

(к) Ползване на Услугата за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас на нашия уебсайт или указано писмено от на.

7.3 Вие не може да използвате Услугата и/или може да не приемете договора, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на Услугата, и самия Договор незабавно без да бъдете уведомен за това предварително:

(a) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за Услугата; или

(б) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Услугата съгласно приложимите закони, Регулации на Картовите или на други организации, или съгласно нашите правила и политики; или

(в) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или

(г) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

7.4 Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Вашия онлайн профил или LeuPay Mobile App по всяко време относно недопустимостта за предоставяне на Услугата, която е налична по отношение на Вас. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

7.5 Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие над наличността на Услугата посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS – distributed denial of service).

7.6 Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугата за каквато и да е цел.

7.7 Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

7.8 Вие разбирате и се съгласявате, че за да изпълним всички наши задължения съгласно приложимото законодателство за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съгласно други актове, свързани с тяхното прилагане, както и всички европейски, така и национални законодателства в гореописаната сфера, ние можем без предварително да Ви уведомим да изработим общи правила, практики и лимити, които се отнасят до ползването на Услугата без да Ви известяваме предварително, включително, но не само индивидуални или общи лимити, лимити на обема или оборота електрони пари, лимити на трансакции или други лимити за сумите, вида или броя на зареждащите трансакции или лимити на платежните трансакции през всякакъв определен времеви период. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна в нашите политики и лимити в разумен срок освен ако такива уведомления не са забранени от гореописаното законодателството за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

7.9 Ние може да откажем да изпълним всяка операция по зареждане, платежна трансакция или друго ползване на Услугата, ако имаме достатъчно основание да подозираме, че е налице измама, нарушаване на Договора или Регулации от Ваша страна или нарушаване на закона или правилата на Картовите схеми или други организации. Трансакции могат да бъдат също забавяни поради необходимост от съобразяване с нашите задължения във връзка с приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако се заподозре, че трансакциите са свързани с измама или с незаконни или непозволени дейности. В случай че откажем да изпълним операция по зареждане, платежна трансакция или платежно нареждане, Вие ще бъдете уведомен за това, освен ако подобно действие е забранено от закона или ще компрометира необходимите мерки за сигурност.

7.10 Вие разбирате и се съгласявате, че ако прекъснем достъпа до Вашата Сметка за електронни пари или до който и да е платежен инструмент, като прекъснем ползването на Вашите Персонализирани характеристики за сигурност или блокираме картата/картите, Вашият достъп до Услугата може да бъде възпрепятстван, както и достъпът до данните за Вашата Сметка или до всеки файл или друго съдържание, което се намира във Вашата Сметка или е свързано с Вашите електронни пари или платежни инструменти.

7.11 LeuPay Mobile Appза смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в Договора, като ние не носим отговорност ако Услугата не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на Услугата на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от Услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.

7.12 Ние не носим отговорност за отказани платежни трансакции или недостъпност на Услугата, поради липса на потвърждение на трансакцията от страна на Издателя на картата, с която се плаща, поради недостатъчен баланс в Сметката, за използване на Карта, която не е персонализирана с Вашето име или в случаи на Търговци, които не приемат плащания с такива Карти или офлайн трансакции (Картите по принцип не се приемат за офлайн трансакции, като например плащане на пътни такси (toll taxes) или подобни, но това не Ви освобождава от отговорността Ви за офлайн трансакции, ако има такива), или поради липса на връзка с Интернет, или заради проблеми с Вашите софтуер или хардуер, или поради надхвърляне на установените от нас общи лимити, или поради каквато и да е друга причина, която се намира извън нашия възможен контрол.

7.13 Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас Услуга, блокиране на средствата по Вашата Сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата Сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие.

8. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:

8.1 Ние ще покажем в LeuPay Платформата Тарифа и такси за ползване на различните услуги. Таксите ще бъдат начислявани от Финансовата институция, предоставяща електронни пари и платежни услуги и ще бъдат дебитирани директно от Вашия баланс. Тарифата може да бъде променяна едностранно с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани в Уебсайта на Услугата, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора.

8.2 Обмяна на валута: Ако трансакцията, извършена чрез Услугата, включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определeн от Финансовата институция, плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъде ежедневно актуализиран и прилаган от Финансовата институция незабавно. Той може да бъде проверен от Вас чрез Мобилното приложение или на Уебсайта на Услугата в секцията Валутни курсове.

8.3 Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale), ще Ви бъдат представени във Вашия онлайн профил или Мобилното приложение или на Уебсайта за Услугата обменния курс, който ще се приложи преди авторизиране на трансакцията. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутиранете, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

8.4 Когато Ви бъдат изпратени електронни пари във валута, която е различна от валутата на Вашата LeuPay Сметка, Вие се съгласяване автоматично да извършим превалутиране и да издадем електронни пари във валутата на Вашата LeuPay Сметка по Обменния курс, приложим от нас към датата на издаване на електронните пари.

8.5 Вие разбирате и приемате, че финансовата институция или операторът, който издава запаметената карта или Ви предоставя банкова или друга платежна сметка, чрез която възнамерявате да извършите трансакция по зареждане, може да Ви начисли такса, включително и такава за превалутиране във връзка с дебитирането на съответния инструмент в резултат на извършената трансакция за зареждане. За повече информация във връзка с подобни такси, следва да проверите Общите условия, които регулират ползването на инструмента за зареждане. Ние не сме отговорни за такси и комисионни, които са наложени от трети лица.

8.6 В случаите, в които Вашата Сметка е била блокирана от нас по причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания или безопасност или въз основа на заповед на регулатор и ако като тази ситуация не бъде разрешена в рамките на 2 (две) години от датата на блокирането, ние ще имаме правото да Ви начислим Такса за неизпълнение в размер от 15 евро на месец, която ще бъде отчислена от Вашия баланс, докато не бъде отстранена причината за неизправност или докато средствата по Вашата Сметка не бъдат изчерпани, в който случай ние ще имаме правото да прекратим Договора и затворим Сметката.

9. Отговорност на Клиента:

9.1 В случай, че Вие използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие ще носите отговорност за всички неразрешени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди да сте ни уведомили, когато Вие не сте успели да запазите персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 50 евро, освен ако Вие не сте успели да установите загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, агент или бранш на Финансовата институция. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате LeuPay Картата, Вие ще отговаряте неограничено за всяка неразрешени или неточно изпълнени трансакции с Вашата Карта, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент или неправилни платежни нареждания. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, ние ще възстановим незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга нашите права за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме, спрямо доставчика на платежни услуги. Вашият лимит на отговорност в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

9.2 Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до Вашата Сметка, електронни пари или Карта, или др.

9.3 Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени или неправилни трансакции (освен за такси и/или лихви в случаите, в които нямате качество на потребител), ако сте ни уведомили за извършване на непозволени или неправилни трансакции и ние сме имали възможност да блокираме сметката и/или Картата или друг платежен инструмент не по-късно от деня, в който Вашата Сметка е била дебитирана или в рамките на 7 (седем) дена след този момент, а случай, че действате в качеството си на Потребител, следва да ни уведомите не по-късно от периода след датата на дебитирането, позволен според разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на потребителите. На базата на Вашата заявка, ние ще положим усилия да проследим трансакцията и да Ви известим за резултата. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата Сметка.

В случай на неразрешена трансакция, дебитираща Вашата сметка, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на на услуги по иницииране на плащане, ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Вас или от Вашите представители (в случай на юридически лица), освен ако ние имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникираме тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин ние гарантираме и че вальорът на Вашата сметка ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Вие сте длъжни да ни информирате посредством Вашата регистрирна електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желаете възстановяване на средства. Вие ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и Вашата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана).

9.4 Вие се съгласява да ни обезщетите и да не ни причинява вреди, произтичащи от каквито и да е загуби или отрицателен баланс по сметката или по Картите, които може да претърпим по всяко време в рамките на 5 (пет) години след прекратяване на Договора и които са в резултат на всякакви искове, основания за искове, претенции (claims), искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, „Претенция”, „Претенции”): (a) свързани с ползването на Услугата, включително, но и не само Сметки, платежни инструменти или LeuPay Услугата, които са в нарушение на която и да е клауза, гаранция или декларация в този Договор, или свързани с нарушение на правилата на Картовите организации или която и да е законова разпоредба в областта на мерките против изпиране на пари, съхранението на лични данни и други, но не само. Вие се съгласявате, че сме оправомощени да погасим незабавно всяко едно Ваше задължение, което е станало изискуемо, като дебитираме или директно задържим средства от Вашата LeuPay Сметка, или от Гаранцията или Обезпечението, коитo сте ни предоставили (в случай, че такива са били предоставени от Вас), или чрез прихващане на всякакви суми, дължите от нас, включително и като дебитираме или задължим Вашия инструмент за зареждане. Ние ще Ви информираме посредством Вашия онлайн профил за основанието, размера и точния вальор в случай на такова дебитиране, освен ако това не е забранено от закона, Регулациите, мерките срещу изпирането на пари (AML) или мерките за сигурност.

9.5 В случай на забава от Ваша страна за плащане на дължими към нас суми, Вие ще дължите неустойка за забава в размер на законната лихва, определена от Европейската Централна Банка, за всеки ден от деня на забава до изплащане на цялата сума.

9.6 Крайната отговорност по отношение на Ваши претенции, свързани с карти с логото на някоя от Картовите организации, ще бъде понесена от издателя на картата.

9.7 Ние няма да носим каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху АТМ-и. Ние няма да носим отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между нас.

10. Прекратяване на Договора:

10.1 Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на Услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

10.2 Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

(a) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и

(б) Закриете Сметката си към Услугата, включително изтеглите наличния баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и

(в) Ни Върне издадената от нас Карта.

10.3 В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Услугата, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

10.4 Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:

(a) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или

(б) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на Услугата престане да съответства на приложимите Регулации).

10.5 Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

10.6 С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване, като разпоредбите на член 19.5 от Договора ще продължат да се прилагат за неопределено време към съответните права, задължения и отговорности.

10.7 Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на Сметката:

10.7.1 При закриване на Сметката и прекратяване на договора от Ваша страна, Вие имате право да поискате лично по имейл от Вашия регистриран адрес за Услугата да изкупим обратно (buy back) целия наличен баланс от Вашите електронни пари, след приспадане на всички приложими такси към момента на закриване на Вашата LeuPay Сметка и прекратяване на Договора (в случай, че такива са налични). След успешно приключване на нашите процедури относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари, проверки за измама и проверките относно други незаконни дейности, които се прилагат за всяко едно искане за обратно изкупуване, Финансовата институция ще преведе сумата, на която възлизат наличните в сметката електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като например Tакса за обратно изкупуване, пoсочена в Тарифата или такса за обмяна на валута, ако е приложимо, и евентуално такси за банков превод. Финансовата институция ще инициира превод на останалата сума по личната Ви банкова сметка, която трябва да е в същата валута като валутата на сметката за електронни пари или в една от валутите, поддържани от нас, в съответствие с означеното в уебсайта за Услугата.

10.7.2 Ние не носим отговорност за неправилно извършени преводи въз основа на грешна или непълна информация. Ние не носим отговорност за забавяне на обратното изкупуване на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.

10.7.3 Вие нямате право на обратно изкупуване на електронни пари и не може да изисквате от нас такова, ако нямате наличен баланс в Сметката Ви за електронни пари поради каквато и да е причина, както и в случай че балансът не е достатъчен за покриване на таксите за изкупуването.

10.7.4 Ако останалата сума електронни пари не може да бъде изкупена обратно съгласно клаузите по-горе, Вие имате право в срок от шест (6) години след прекратяване на Договора да поискате изкупуване на цялата останала сума в нейната цялост и съгласно Договора, след който срок всички електронни пари, останали по Вашата Сметка стават наша собственост. За целите на тази разпоредба Договорът се прекратява, когато Вие не можете повече да използвате Вашите електронни пари за извършване на Зареждащи и/или Платежни трансакции или да използвате Услугата като цяло. Всяко обратно изкупуване съгласно този текст зависи от успешното завършване на приложимите проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, относно измами или относно други незаконни действия, като Вие приемате да предоставите поисканата от нас информация, за да се извършат тези проверки. Нищо в тази клауза не ограничава нашето правото да прекратим Договора съгласно другите клаузи по настоящия Договор или разпоредбите на закона.

10.8 Смърт на физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между нас като страни по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.

11. Обхват на гарантиране:

11.1 Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално не Ви гарантираме, че:

(a) използването на Услугата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;

(б) използването на Услугата от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и

(в) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

11.2 За Услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

11.3 Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

12. Обхват на отговорностите:

12.1 Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

12.2 При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:

(a) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;

(б) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:

(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;

(ii) промяна в Услугата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Услугата (или на всякакви отделни функции от нея);

(iii) всяка неизправност на Услугата;

(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Услугата или чрез нея;

(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и

(vi) всеки случай, в който Услугата се използва от Вас или трети лица с цел измама;

(в) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

12.3 Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, която предоставяте Вие или други лица на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

13. Промени по Договора:

13.1 С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление – имейл, изпратен на Вашия имейл адрес, регистриран за LeuPay Услугата на Вашия имейл, с който сте се регистрирал/а за Услугата двумесечно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-кратък срок е наложен поради регулаторни изисквания. В случай, че правим промени в някоя от услугите ни без платежен характер, ние ще ви дадем едномесечно предизвестие във Вашия онлайн профил или по имейл, освен ако не е позволен по-кратък срок съгласно закона.

13.2 Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

13.3 Нищо в този раздел не ограничава:

(a) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Услугата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия Уебсайт за Услугата или чрез LeuPay Mobile App; и

(б) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

13.4 Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да подобряваме Вашата Сметка или да изменяме имената на Сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме на Уебсайта на Услугата.

14. Комуникация и известия:

14.1 Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на английски език или друг език, поддържан от нас, в ясна и разбираема форма. За всяка трансакция, извършена чрез Услугата, ние ще Ви предоставим информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще Ви се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от Вашата LeuPay сметка, ние ще Ви предоставим следната информация:

(i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицирате всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера;

(ii) сумата на всяко едно плащане;

(iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; и

(iv) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Вие имате правото да изискате тази информация да Ви бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че Вие сте оправомощени да запазвате тази информация и да я възпроизвеждате без изменения.

14.2 Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения на Вашия онлайн профил за Услугата или чрез LeuPay Mobile App, по имейл или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Услугата, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Услугата и авторизация на плащания.

14.3 Определени съобщения се отправят по следния начин:

(i) Договорът Ви се предоставя във Вашия онлайн профил и/или чрез Мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на Услугата и във Вашия онлайн профил;

(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез имейл;

(iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя по имейл;

(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в раздeл История на трансакциите, достъпна през Вашия онлайн профил;

(v) Информация за преустановяването на Услугата за отказ на трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез СМС на телефонния номер, заявен от Вас или във Вашия онлайн профил или имейл.

14.4 Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

До: LeuPay Ltd
20 Kentish Town Road, London, England, NW1 9NX
Относно Сметката за електронни пари и другите платежни услуги:
Финансовата институция, с която е сключен Договорът LeuPay Сметка

14.5 В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:

(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за Услугата;

(ii) Известие за заявление за издаване на Карта, обратно изкупуване на електронни пари при прекратяване на Договора трябва да се изпрати с имейл на адреса, публикуван на Уебсайта на Услугата или от Вашия онлайн профил;

(iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати от Вашия имейл адреса, който сте се регистрирали за Услугата.

(iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати от Вашия имейл адреса, който сте се регистрирали за Услугата.

(v) Клиентски оплаквания за възстановяване на средства от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които смятате, че трансакцията е била неразрешена, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: hello@leupay.eu. Ние си запазваме правото да не зачитаме искания за възстановяване на средства, изпратени посредством чат каналите за комуникация.

14.6 С цел да ни помогнете да подобряваме непрестанно нашите услуги, а също и от съображения за сигурност ние може да наблюдаваме и/или записваме нашите телефонни разговори с Вас.

15. Общи условия:

15.1 Пълната правна рамка на правоотношението помежду ни, която регулира ползването на Услугата от Вас се съдържа в Договора за Ползване, включително Политиката за поверителност, Тарифата и други Договори (Договор за LeuPay Сметка и други, ако има такива), като изброените Документи напълно заместват всички предишни договори между нас и Вас във връзка с тази Услугата.

15.2 Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

15.3 В случай че съдът, който е компетентен
да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

15.4 Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

15.5 Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл или чрез LeuPay Mobile App, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

15.6 Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Услугата от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез Мобилното приложение или чрез телефонния Ви номер, регистриран за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

За оплаквания, свързани с нашите услуги:

Омбудсманите и органите, които се ангажират с оплаквания на територията на Великобритания, които могат да бъдат открити на следния уеб адрес: http://www.ombudsmanassociation.org/find-an-ombudsman.php

И алтернативно, към уебсайта за Онлайн решаване на спорове на Европейската комисия (“ODR”), достъпен на следния линк:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

Оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги: Проверете в Договора за LeuPay Сметка.

15.7 Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, като например от Вашия онлайн профил, от нашата Картовата система на Издателя, от нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от Финансовата институция в качеството ѝ на регулирана институция или от нейните овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформи.

15.8 "LeuPay ", "LeuPay Card", "LeuPay Account" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни на Pay Stickers или визуализации или други свързани с Услугата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

15.9 Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от законодателството на Англия, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, произтичащи от или отнасящи се до Договора за Ползване, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентния съд в Англия. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентния съд в Англия" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор за Ползване срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в Англия, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.