24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935

Намерете отговорите, които търсите

Automatic Exchange of Information (AEI)

Какво представлява Автоматичния обмен на информация (AEI) ?

От 1 януари 2017 г. в Европа ще влезе в сила Автоматичния обмен на информация (AEI), като първата размяна на информация следва да се извърши преди края на септември 2017 г. Към датата на това съобщение над 100 държави са пожелали да станат участваща юрисдикция в правната рамка на Автоматичния обмен на информация. Списък на присъединилите се държави можете да откриете на страницата на OECD: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489 В разгара на финансовата криза, държавите от G20 задълбочиха своите усилия за установяване на световен стандарт, които през септември 2013 г. приеха израз в изпращането на формална молба към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) за разработване на общ стандарт за обмен на информация като следваща стъпка в глобалните усилия за справяне с укриването на данъци. С присъединяването си към този стандарт, държавите се задължават да обменят информация във връзка с финансови сметки, в това число банкови сметки, сметки за електронни пари и разплащателни сметки на физически или юридически лица, които притежават средства в държава извън тази, в която тези лица са установени за данъчни цели, като този обмен се определя на базата на двустранни или многостранни международни договори. Тези международни договори по своята същност имплементират текстовете на Директива 2014/107/ЕС на Европейската Комисия от 9 декември 2014 г., изменяща Директива 2011/16/ЕС във връзка със задължителния автоматичен обмен на информация за данъчни цели. С приемането на Директивата се задълбочи сътрудничеството между данъчните институции на държавите членки за автоматичния обмен на информация и реално бе въведен стандарта за автоматичен обмен на информация за данъчни цели (т.нар. Common Reporting Standard). Правилата й задължават всички данъчни институции на държавите членки, в това число и Satabank p.l.c., да въведат процедури за комплексна проверка и да предоставят автоматично информация за клиенти и информация за сметки към данъчните институции.

Коя информация ще бъде обменяна?

За сметки, за които се предоставя информация - сметките на физическите или юридически лица, които са установени за данъчни цели в участваща юрисдикция, различна от Република Малта се предоставя следната информация: идентифицираща информация (например име, данъчен идентификационен код, дата на раждане, държавата, в която лицето е установено за данъчни цели), както и информация за финансови сметки (напр. номер на сметката, наличност или стойност по сметката към края на предишната година, нетни приходи). Терминът „сметка, за която се предоставя информация” означава сметка, на която е титуляр едно или повече лица (физически или юридически), за които се предоставя информация или на която е титуляр пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, в случай че последните са идентифицирани като такива в чрез процедурите за комплексна проверка. Всички финансови институции на държавите членки, както и на държавите от ЕИП са задължени да предоставят горепосочената информация към данъчните институции, под чиято пряка юрисдикция се намират, на годишна основа за всички клиенти, които са квалифицирани като лица, за които се предоставя информация. Данъчните институции, под чиято пряка юрисдикция се намират финансовите институции, на свой ред подават тази информация към данъчните институции, под чиято юрисдикция е установен клиента за данъчни цели. За да определим дали една сметка е сметка, за която се предоставя информация, може да се наложи да изискаме документи от Вас или да Ви изпратим за попълване декларации. Можете да бъдете уверени в това, че за Satabank p.l.c. основен приоритет остава запазването на конфиденциалността на предоставената от клиентите информация и ако такава подлежи на обмен, то тя ще бъде предоставена единствено посредством защитени процеси и процедури и ще бъде използвана само за данъчни цели.

Как Satabank p.l.c. ще съдейства на своите клиенти?

Ние от Satabank p.l.c. ще положим всички усилия да имплементираме Автоматичния обмен на информация по начин, който е приемлив за клиентите и е с най-висока степен на прозрачност. С настоящото съобщение Ви информираме, че за първи обмен на информация е определен м. април 2017 г., като следва да се предостави информация за наличността по сметките към 31.12.2016 г.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leupay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935